PL:

WPROWADZENIE

Koincydencja według definicji oznacza jednoczesne wystąpienie kilku zjawisk lub zdarzeń. W ten właśnie sposób rozumiem to, co wydarzyło się na przestrzeni 2015 i 2016 roku w ramach przedsięwzięcia artystycznego z udziałem kilkorga malarzy, które miałam przyjemność zainicjować i współtworzyć. Często mianem koincydencji określa się też zbieg okoliczności lub przypadek, niemniej na płaszczyźnie świadomego procesu twórczego, a więc i w malarstwie, o przypadkach nie ma, a przynajmniej nie powinno być mowy.

Skąd wziął się „Project Coincidence”? Impulsem do jego powstania był „Pictus” – rzeźba wykonana przez Mariusza Dydo, a przeze mnie malowana z okazji wspólnej wystawy w krakowskiej Galerii Miasto Sztuki. Możliwość partnerskiej współpracy z drugim twórcą okazała się perspektywą bardzo inspirującą, a przy tym niebezpiecznie nawiązującą do van Gogha, Gauguina i idei Żółtego Domu.

Wkrótce koncepcja szerszej współpracy malarskiej nabrała realnych kształtów. Jako pokłosie kilku twórczych sesji – które udało się zaaranżować w najróżniejszych uwarunkiwaniach czasoprzestrzennych – powstały płótna namalowane wraz z Ashleyem Collinem, Angeliką Galus, Kamilą Iwańską, Pawłem Igielskim, Agnieszką Gzyl i Zsuzsą Sedah Máthé. To był spontaniczny, ale i trudny proces, lecz koniec końców byliśmy zachwyceni. Zobaczyliśmy inny świat. 

Zderzenie jasnych wizji estetycznych oraz niedoskonałości komunikacji werbalnej zmusiły nas do porozumiewania się głównie za pomocą środków malarskich. Nieraz działo się to„in statu nascendi”, innym razem realizacja pomysłów przebiegała bez pośpiechu, stopniowo, przypominając swoisty rodzaj wymiany wizualnych komunikatów, gdzie każdy kolejny etap budowy płótna zależy wyłącznie od jednego z nas. Część tej korespondencji udało nam się dotychczas ukończyć. Część nadal pozostała po napisania. W międzyczasie zrodził się pomysł ingerencji w kompozycje, które ich pierwotny Autor uważa za zamknięte i ukończone. Eksperyment miał pokazać czy poprzez dopowiedzenie ostatniego słowa przez kogoś z zewnątrz uda się całkowicie zmienić sens obrazów. Takim zaufaniem obdarzyła mnie Kamila Iwańska. W ten sposób jej cykl portretów zmienił się w serię abstrakcji.

Tyle właśnie na przestrzeni półtora roku udało się nam zrealizować. Efektem zaistniałych relacji koncepcyjnych i kompozycyjnych jest prowadząca do syntezy odmiennych osobowości, wrażliwości i sposobów pracy twórczej synergia, a jej namacalnymi dowodami są płótna, które mamy przyjemność Państwu publicznie prezentować. Są one zapisem zmagań w naszym odczuciu niezwykłych, ocierających się chwilami o szaleństwo, okupionych najróżniejszymi, nie tylko pozytywnymi emocjami, ale co najważniejsze, uczących szacunku, pokory i dających mnóstwo satysfakcji. Zdając sobie sprawę, że nie jesteśmy ani pierwszymi ani jedynymi, którzy weszli na tą drogę, przedstawiamy Państwu obraz intymnej cząstki nas samych – malarzy nieodwracalnie naznaczonych tym, co między nimi zaszło.

P.S. „Project Coincidence” to wciąż otwarta księga. Pojawiają się w niej coraz to nowe wątki, do fabuły wkraczają nowi bohaterowie… Żywię nadzieję, że wkrótce będziemy mogli przedstawić Państwu kolejne rozdziały tej historii.

Emilia Gąsienica-Setlak

inicjatorka projektuUczestnicy projektu:

Ashley Collin – urodzony w 1988 r. w Birmingham. Ukończył malarstwo na University College Falmouth w Kornwalii. Studiował również na Cyprze pod okiem czołowego cypryjskiego malarza Stassa Paraskosa. Jego praktyka studyjna jest całkowicie skoncentrowana na malarstwie abstrakcyjnym.

Mariusz Dydo – urodzony w 1979 r. w Tarnowie. Absolwent Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą i malarstwem. W swojej twórczości sięga do tematów z świata szeroko pojętej kultury, którymi balansuje pomiędzy stylistyką klasyczną i pop kulturową, traktując je problemowo, społecznie lub z dowcipem i lekkością .

Andrea Fecsó – urodzona w 1980 r. w Kaposvár, na południu Węgier. Absolwentka scenografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Kaposvár oraz projektowania graficznego w Szkole Sztuki i Rzemiosła Zichy Mihály. Zajmuje się malarstwem i grafiką użytkową. Wystawia głównie w Budapeszcie, gdzie od kilku lat mieszka i pracuje.

Angelika Galus – urodzona 1976 r. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w pracowni malarstwa prof. Stanisława Sobolewskiego. Tworzy obrazy na pograniczu rzeczywistości. Czerpiąc z figuracji, wprowadza do niej elementy realizmu magicznego.

Agnieszka Gzyl – urodzona w 1972 r.  w Warszawie. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydziału Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa. Architekt wnętrz, projektant przestrzeni użyteczności publicznej, wystaw sklepowych i przedmiotów użytkowych. Malarka, używająca eksperymentalnej techniki – połączenia grafiki cyfrowej z malarstwem silikonem budowlanym. W trakcie interdyscyplinarnego przewodu doktorskiego na ASP w Łodzi – architektura wnętrz i sztuki piękne.

Paweł Igielski – urodzony w 1971 r. w Krakowie. Pasjonat fotografii, która z czasem przerodziła się w zawód. Zajmuje się fotografią reklamową i artystyczną. Pracuje zarówno na aparatach cyfrowych jak i analogowych, co daje mu możliwość pokazania rzeczywistości taką, jaka ona jest .Odskocznią od zdjęć reklamowych jest dla niego poszukiwanie w otaczającym go świecie światła i ludzi, których naturę może zgłębiać poprzez fotografię.

Kamila Iwańska – urodzona w 1984 r. w Krakowie. Absolwentka malarstwa na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz sztuki ogrodowej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem ogrodów i edukacją artystyczną.

Zsuzsa Sedah Máthé – urodzona w 1964 r. w Budapeszcie. Absolwentka Szkoły Sztuk Pięknych i Rzemiosł Artystycznych Besaleel w Jerozolimie. Kształciła się również w budapesztańskich szkołach artystycznych, m.in. na Węgierskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych. W swojej pracy twórczej skupia się na integracji stylistycznej jako elementu komunikacji.

Emilia Gąsienica-Setlak – urodzona w 1986 r. w Zakopanem. Studiowała w pracowniach prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej i prof. Leszka Misiaka na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem i grafiką warsztatową. Meritum jej zainteresowań artystycznych są kolor, syntetyczna kompozycja oraz ich relacje z otoczeniem.WYSTAWY „PROJECT COINCIDENCE”:

–  Fundacja Magazyn Kultury, Kraków, VII-X 2016 (prezentowano prace A. Galus, K. Iwańskiej, A. Collina, E. Gąsienicy-Setlak);

– Galeria Funky Studio, Warszawa, X-XI 2016 (prezentowano prace A. Gzyl, A. Galus, P. Igielskiego i E. Gąsienicy-Setlak);

– Kredenc Bistro Gallery, Budapest, II-IV 2017 (prezentowano prace A. Collina, A. Galus, K. Iwańskiej, P. Igielskiego, A. Gzyl,  Z.S. Máthé i E. Gąsienicy-Setlak);

– H13 Gallery, Budapest, VIII 2017; (prezentowano prace A. Collina, A, Fescó, A. Galus, K. Iwańskiej, P. Igielskiego, A. Gzyl,  Z.S. Máthé i E. Gąsienicy-Setlak);

– Görbe Bögre Kávézó, Budapest, X-XI 2017; (prezentowano prace A. Collina, A, Fescó, A. Galus, K. Iwańskiej, P. Igielskiego, A. Gzyl,  Z.S. Máthé i E. Gąsienicy-Setlak);

– InterHouse Hotel, Kraków, XI 2017-I 2018; (prezentowano prace A. Collina, M. Dydo, A, Fescó, A. Galus, K. Iwańskiej, Z.S. Máthé i E. Gąsienicy-Setlak);


EN:

INTRODUCTION

Coincidence by definition means the simultaneous occurrence of several phenomena or events. And this is how I understand what started in 2015 within an artistic project that I had the pleasure to initiate and co-create with several painters. Coincidence is often referred to as a conjuncture or an accident, but within a deliberate creative process, therefore also in painting, the accidents are, or at least should be, out of question.

Where did „Project Coincidence” come from? The impulse for its initiation was „Pictus” – sculpture made by Mariusz Dydo and painted by me on the occasion of our joint exhibition in Miasto Sztuki gallery in Cracow. The possibility to work in partnership with another author occurred to be a very inspiring prospect, and at the same time referred dangerously to Van Gogh, Gauguin, and the idea of The Yellow House.

Soon, the concept of a broader painting cooperation took shape. The aftermath of several artistic sessions – that we were able to organize in a various space-time conditions – were works created together with Ashley Collin, Angelika Galus, Kamila Iwańska, Paweł Igielski, Agnieszka Gzyl and Zsuzsa Sedah Mathe. It was a spontaneous, but also difficult process, but finally we were delighted. We saw a different world.

The clash of clear aesthetic visions and verbal communication deficiencies forced us to communicate mainly by means of painting. During the work we tried to specify our words and ideas by using a brush. Sometimes it happened „in statu nascendi, another time the implementation of ideas has been processed with no rush, progressively, recalling the special kind of visual messages exchange, in which each succeeding stage of the canvas creation depends solely on one of us. Part of this correspondence has been concluded. Some of it still remains to be written. In the meantime, the idea of interference in the compositions that their primary author considers to be completed was born. The experiment was supposed to prove if the last word included by someone from the outside can completely change the meaning of paintings. Such confidence was bestowed on me by Kamila Iwańska. In this way, the series of portraits turned into a series of abstractions.

This is what we were able to accomplish for over a year and a half. The result of the conceptual and compositional relationship that occurred between us is a synergy leading to the synthesis of different personalities, sensitivities and methods of creative working; its tangible evidence are the canvas that we are hereby pleased to present publicly. They are a record of struggle that we consider extraordinary, at times closed to madness, atoned with all sorts of, not only positive, emotions, but most importantly teaching respect, humility and giving a lot of satisfaction. Being aware of the fact that we are neither the first nor the only ones who went this way, we present the image of an intimate part of ourselves – artists who are irreversibly marked by what has happened between them.

P..S. „Project Coincidence” is still an open book. New threads are constantly appearing and new characters are entering the storyline… I hope that soon we will be able to present to you next chapters of the story.

Emilia Gąsienica-Setlak

project founder


Participants of the project:

Ashley Collin – b. 1988, Birmingham, UK. Studies: Falmouth University School of Art in Cornwall; furthetr studies & apprenticeship in Cyprus under the guidance of the leading Cypriot painter Stass Paraskos. His studio practice is completely focused on abstract painting.

Mariusz Dydo – b. 1979, Tarnów, Poland. Studies: Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Cracow. Engaged in sculpture and painting. In his works he reaches the themes from the world of widely understood culture, with which he balances between classic and pop culture styles, treating them problematically, socially or wittily with lightness.

Andrea Fecsó – b. 1980, Kaposvár, Hungary. Studies: stage design at the Faculty of Arts at the University of Kaposvár and graphic design at the Zichy Mihály School of Arts and Crafts. A painter and graphic designer. She exhibits mainly in Budapest, where she lives and works for several years.

Angelika Galus – b. 1976, Cracow, Poland. Studies: Faculty of Art at Pedagogical University of Cracow, under Prof. Stanisław Sobolewski. She creates images on the border of reality. She daws from figuration, but she introduces into it elements of magical realism.

Agnieszka Gzyl – b. 1972, Warsaw, Poland: Studies: Academy of Fine Arts of Władysław Strzemiński in Łódź, Faculty of Design and Architecture. Works in architecture, interior design and object design. As a painter she experiments with techniques and materials combining digital graphics and construction silicone. Currently working on her interdisciplinary Ph.D. at the Academy of Fine Arts in Łódź.

Paweł Igielski – b. 1971, Cracow, Poland. Engaged in artistic photography. He works with both digital and analog cameras to capture reality. His springboard of advertising photos is searching – in the surrounding world – for light and people whose nature he can explore through photography.

Kamila Iwańska – b. 1984, Cracow, Poland. Studies: Cracow Academy of Fine Arts, Faculty of Painting. Engaged in painting, drawing, garden designing and artistic education.

Zsuzsa Sedah Máthé – b. 1964, Budapest, Hungary. Studies: Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem. Junior courses at University of Fine Arts, Budapest. Focus on integrating styles as communication elements.

Emilia Gąsienica-Setlak – b. 1986, Zakopane, Poland. Studies: She studied in the studios of Prof. Teresa Korkowska-Rzepecka and Prof. Leszek Misiak at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Cracow. Engaged in painting and workshop graphics. The most important issues of her artistic interests are dynamic colour, brief composition and their synthetic relations to the surroundings.


„PROJECT COINCIDENCE” EXHIBITIONS:

– Cultural Magazine Foundation, Cracow, VII-X 2016 (presenting the works of A. Galus, K. Iwańska, A. Collin, E. Gąsienica-Setlak);

– Funky Studio Gallery , Warsaw, X-XI 2016 (presenting the works of A. Gzyl, A. Galus, P. Igielski, E. Gąsienica-Setlak);

– Kredenc Bistro Gallery, Budapest, II-IV 2017 (presenting the works of A. Collin, A. Galus, K. Iwańska, P. Igielski, A. Gzyl,  Z.S. MáthéE. Gąsienica-Setlak);

– H13 Gallery, Budapest, VIII 2017; (presenting the works of A. Collin, A, Fescó, A. Galus, K. Iwańska, P. Igielski, A. Gzyl,  Z.S. MáthéE. Gąsienica-Setlak);

– Görbe Bögre Kávézó, Budapest, X-XI 2017; (presenting the works of A. Collin, A, Fescó, A. Galus, K. Iwańska, P. Igielski, A. Gzyl,  Z.S. MáthéE. Gąsienica-Setlak);

– InterHouse Hotel, Kraków, XI 2017-I 2018; (presenting the works of A. Collin, M. Dydo, A, Fescó, A. Galus, K. Iwańska, Z.S. MáthéE. Gąsienica-Setlak);


HU:

BEVEZETÉS

Az angol “Coincidence” (“Egyidejűség”) szó a meghatározás szerint több esemény egyidejű történését jelenti. Ez az, amire a 2015-ben általam indított művészeti projekt címe utal, melynek keretében több festővel is együtt alkothattam, dogozhattam. Az egyidejűség (Coincidence) alatt gyakran értenek egy bizonyos véletlenszerű együttállást is, de egy egyértelműen szándékolt kreatív folyamat esetében, tehát a festés esetén is, a véletlenszerűség kizárt, vagy legalábbis kizártnak kell tekintenünk.

Honnan is jön tehát a „Project Coincidence” (“Egyidejűség Projekt”) gondolata? A kiindulás Mariusz Dydo „Pictus” című szobra volt, melyet együttes kiállításunk során a krakkói Miasto Sztuki galériában megfestettem. Az együttes, közös munka lehetősége rendkívül inspiráló hatással volt rám, miközben persze ijesztő módon felidézte Van Goghot, Gauguint és a Sárgaház ötletét is.

Nem sokkal később kialakult a szélesebb körű együttfestés koncepciója is. A több, különböző helyen és formában testet öltő művészi együttműködés eredményeképpen létrejött alkotások társszerzői: Ashley Collin, Angelika Galus, Kamila Iwańska, Paweł Igielski, Agnieszka Gzyl és Máthé Zsuzsa Sedah. A folyamat spontán, mégis nehéz feladatnak bizonyult, de a végeredmény örömteli volt. Egy teljesen másik világot láttunk meg.

Az egyértelmű esztétikai meglátások ütközése a verbális kommunikáció hiányosságaival rákényszerített minket, hogy elsősorban a festés eszközével kommunikáljunk. Munka közben szavainkat, elképzeléseinket ecset segítéségével próbáltuk meg felvázolni. Volt, mikor ez a keletkezés pillanatában történt, míg máskor az ötletek megvalósítása ráérősen, folyamatként következett be, vizuális üzenetváltásokat felidézve, amikor a vásznon megjelenő minden egyes következő fázis sorsa csakis az egyetlen, éppen aktuális szereplőtől függött. Az üzenetváltás részben véget ért. Egyes részeket még meg kell írnunk. Eközben a műalkotások eredeti szerzője szerint elkészült kompozíciókban létrejött az egymásra hatás jelensége. A kísérlet azt volt hivatott feltárni, hogy a legutolsó, és egyben egy kívülállótól érkező szó teljesen meg tudja-e változtatni a festmények üzenetét. E komoly bizalmat igénylő feladat elvégzésére Kamila Iwańskát kérték meg. Ily módon a portrék sorozata absztrakciók sorozatává vált.

Ennyit sikerült elérnünk egy kicsit több mint másfél év alatt. A köztünk kialakult fogalmi és kompozícióbeli viszonylatok egy olyan szinergiát hoztak létre, amely más személyiségekhez, érzékenységekhez és alkotási folyamatokhoz vezetett el minket, melynek a festővásznon megjelenített, kézzel fogható bizonyítékát ezúton először mutatjuk be nyilvánosság előtt. A tárlat egyben feljegyzés arról a rendkívüli, olykor az őrület határát súroló erőfeszítésről, melyet sok és sokféle, nem pusztán pozitív emócióval érleltünk ki magunkból, és amelynek legfontosabb szerepe számunkra az a tisztelet és alázat, amelyre mindez megtanított minket, valamint az azt követő megelégedettség. Annak teljes tudatában, hogy nem vagyunk sem az elsők, sem az utolsók, akik ezen az úton jártak, ezúton bemutatjuk annak a belső énünknek egy lenyomatát, amely magában őrzi mindazt, ami köztünk, a művészek között visszafordíthatatlanul megtörtént.

U.i.: A „Project Coincidence” története nem ért itt véget. Egyre másra indulnak el az új szálak, és újabb szereplőkkel gazdagodik a történet… Remélem, hamarosan módunk lesz bemutatni egy újabb fejezetet.

Emilia Gąsienica-Setlak

a projekt kezdeményezője


A projekt résztvevői:

Ashley Collin – sz. 1988., Birmingham, Anglia. Tanulmányok: Falmouth University School of Art, Cornwall; további tanulmányok Stass Paraskos ciprusi fetőművész műhelyében. Kizárólag absztrakt festészettel foglalkozik.

Angelika Galus – sz. 1976., Krakkó, Lengyelország. Tanulmányok: Krakkói Pedagógiai Egyetem képzőművészet szak, ahol mestere Prof. Stanisław Sobolewski volt. A valóság határait súroló képi vilég. Figuratív megfogalmazással, de a mágikus realizmus elemeivel gazdagítja képeit.

Agnieszka Gzyl – sz. 1972., Varsó, Lengyelország. Tanulmányok: Łódź-i Képzőművészeti Egyetem formatervezés és építészet szak. Építészként, belsőépítészként és formatervezőként dolgozik. Festőként különböző technikák és anyagok felhasználásával ötvözi a digitális grafikát és a szilikon használatát. Jelenleg a Łódź-i Képzőművészeti Akadémián interdiszciplináris PhD fokozatának megszerzésén dolgozik.

Paweł Igielski – sz. 1971., Krakkó, Lengyelország. Művészi fotózással foglalkozik. A valóság hű ábrázolása érdekében a digitális és az analóg technikát egyaránt használja. Eredeti kiindulása, a reklámfotózás révén törekszik az őt körülvevő világban a fények és az emberek természetét a fotózáson keresztüli feltárni.

Kamila Iwańska – sz. 1984., Krakkó, Lengyelország. Tanulmányok: Krakkói Képzőművészeti Egyetem festő szak. Festéssel, rajzzal, kerttervezéssel és művészetoktatással foglalkozik.

Zsuzsa Sedah Máthé – sz. 1964, Budapest, Magyarország. Tanulmányok: Bezalel Művészeti Akdémia, Jeruzsálem, festő szak. Előképzés a Képzőművészei Főiskola (Budapest) tanfolyamain. A különböző stílusok és stíluselemek kommunikációs üzenethordozóként való integrálása és felhasználása jellemzi.

Emilia Gąsienica-Setlak – sz. 1986, Zakopane, Lengyelország. Tanulmányok: Krakkói Képzőművészeti Egyetem festő szak, ahol mesterei Prof. Teresa Korkowska-Rzepecka és Prof. Leszek Misiak voltak. Festéssel és műhelygrafikával foglalkozik. Művészi érdeklődési területei legfőképp a színdinamika, a tömör kompozíció, és ezeknek a környezettel való szintézise.

Reklamy